سعا May 22
اگر ۷۶ و ۸۰ به خاتمی ۸۴ دور دوم به هاشمی ۸۸ به غیر احمدینژاد ۹۲و ۹۶ به روحانی دادی سرت رو بالا بگیر و به خودت افتخارکن ما هرکاری که میشد برای نجات ایران کردیم گرچه زورمون به اوباش نرسید.