ಕಿಚ್ಚ ರಾಜೇಶ್ Jan 31
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ - ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತ ೧೦ ಲಕ್ಷದಿಂದ ೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ