هواداران استاد رائفی پور 🇮🇷 Nov 14
ددر دودورا و زد و بندای آقایون با اختلاس گرا و کلپچ زدناشون با مفسدای اقتصادی هیییییچ ایرادی نداره ، اینا که عادیه فقط یوقت استاد که دنبال طرح و دمنده در سوت و و جوانگرایی و ... هست نره تو مجلس 😱😱😱