ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರವಳ್ಳಿ 22 Feb 16
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸಹಿಸಬಹುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಸಹಿಸಲಾಗೊಲ್ಲಾ..