Alon schlichter Adv. 17 Jul 16
מעצר עקב מצעד הגאווה בבאר שבע I עו"ד פלילי אלון שליכטר