Parham Ghobadi Oct 12
گزارشم درباره ویژگی های جمعیتی و جغرافیایی منطقه تحت کنترل کُردها در سوریه. عملیات ترکیه ممکن است ۳۰۰ هزار نفر را آواره کند در منطقه ای که هزاران آواره در اردوگاه ها زندگی می کنند و احتمال فرار زندانیان داعش هست.