Omid Rezaee Jan 10
جالبه که تندروترین ناسیونالیست‌های معتقدند «ملتی به نام ملت اتریش یک افسانه تاریخیه و آن‌چه امروز اتریش نامیده می‌شه بخشی از 'خلق آلمان'ه».