ગુજરાતી વાત 14 Dec 17
કોઈકનુ વર્તન ઘણું બધું કહી જાય છે... સમજવાની જરૂર છે હવે તો મારે જ...