ગુજરાતી વાત 13 Dec 17
રડી પણ નથી શકાતું..... એ માંના ખોળામાં માથું મુકી... મોટા જો થઈ જવાયું.....