ندات 🇮🇷 Jun 23
کسری نوری، مدیرکل روابط عمومی وزارت در واکنش به اعلام کرد اگر ایشان می‌توانست لغو قرارداد با پرسپولیس را هم را در زمره اتفاقات وزارت نفت قرار می‌داد!