Лүндэгийн Наранбаатар 31 Mar 18
1кг Австрали үхрийн мах Хонг Конгт 500 мян.төг буюу өвлийн идэшний үнэтэй байна. Эрэлт өндөр. Өрсөлдөх чадвартай. УБ-т үхрийн мах 10 мян.төг/кг. Өвчтэй, экспортлох боломжгүй. Фермер хөгжүүлбэл экспортын зах зээлд өрсөлдөх орон зай байна. Малчдад татвар тавьж, фермерийг дэмжье!