சீமான் கார்த்திக்ᴺᵀᴷ 🐯 May 17
புதிய வாக்காளர்களிடமும், இளைய தலைமுறை வாக்காளர்களிடமும் -க்கு ஆதரவு அதிகரித்துள்ளது..! வேட்பாளர் பேட்டி....!