Twitter | Search | |
NationalTheatreWales
National Theatre Wales: The nation of Wales is our stage. Cenedl Cymru yw ein llwyfan. Tweeters: Rhian, Nia, Megan & Tom
17,722
Tweets
4,462
Following
21,083
Followers
Tweets
NationalTheatreWales 4h
"Roedd terfysgoedd hil Caerdydd ym 1919 yn gyfnod ffrwydrol i bobl Caerdydd, ond yn fwy arbennig, i'r teuluoedd oedd yn byw yn Tiger Bay." Mae : Riots Redrawn yn nofel graffig ddigidol gan yr artist o Butetown, . Archwiliwch nawr:
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales 4h
“Cardiff 1919 Race Riots was an explosive period for the people of Cardiff, but more particularly, the families that lived in Tiger Bay” : Riots Redrawn is a digital graphic novel by Butetown artist . Explore it now:
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales 5h
Meddyliwch - cyn i chi weithredu! Ydych chi yn llawn cyffro, yn ofnus? Mae'n amser mynd allan ac ymchwilio i fyd natur, gyda'r bumed a'r olaf o'r heriau fel rhan o dasgau adrodd straeon Go Tell the Bees .
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales 5h
Think - before you act! Are you, excited, scared? It’s time to go outside and investigate nature, with this fifth and final challenge as part of Go Tell the Bees storytelling tasks.
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales 7h
The North Wales Creative Network , set up by & , is currently conducting a survey with the aim of identifying key issues across the region that are barriers to sustainable creative practice. Have your say here:
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales 7h
Mae Rhwydwaith Creadigol Gogledd Cymru , a sefydlwyd gan a , yn cynnal arolwg gyda'r nod o nodi materion allweddol ar draws y rhanbarth sy'n rhwystrau i ymarfer creadigol cynaliadwy. Cewch ddweud eich dweud yma:
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales retweeted
Culture Declares Emergency Aug 5
On Sunday we’re raising awareness of the & call all Declarers to join There are 20k+ infected cases among indigenous peoples in This is a collective effort to raise funds needed Share the livestream on 9th Aug 9pm:
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales retweeted
The Far Away Plays Aug 6
🔊 F A R A W A Y Q & A 🔊 We’re delighted to announce our next Q&A guest is National Theatre Wales Artistic Director L O R N E C A M P B E L L 📅 11th August ⌚️ 2pm - 3pm 💻 Zoom 🎟 FREE 📩 TheFarAwayPlays@gmail.com to book your place.
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales Aug 6
FINAL CALL! We are looking for six teachers to trial activities and to refine digital resources generated by our Creative Thinker call out. Closing date - TOMORROW!
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales Aug 6
GALWAD OLAF! Rydym yn chwilio am chwe athro i dreialu gweithgareddau ac i fireinio adnoddau digidol a gynhyrchir gan ein galwad Meddylwyr Creadigol. Dyddiad cau - YFORY!
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales Aug 6
Prosiect ymchwil amlgyfrwng am godiad yn lefel y môr a'i effeithiau ar gymunedau sy'n byw ger yr arfordir yw Cyfnod Preswyl ar Leoliad Alison Neighbour (), sy'n cofnodi'r "gofod rhwng" arfordiroedd presennol a rhai posibl y dyfodol.
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales Aug 6
Alison Neighbour ()’s Located Residency is a multimedia research project about sea level rise and its impacts on communities living near the coast, documenting the “space between” the current and possible future coastlines.
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales Aug 6
Nid yw COVID-19 wedi stopio'r . Mae yn llawn gweithdai, sgyrsiau panel, a holl draddodiadau'r Eisteddfod o fewn y gofod digidol. Rhagor o wybodaeth yma:
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales Aug 6
COVID-19 has not stopped the . is full of workshops, panel talks, and all your Eisteddfod traditions within the digital space. Find out more here:
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales retweeted
CardiffAnimationFest Aug 5
Aspiring animators and those looking to brush up on their skills can join multi-disciplinary artist on Monday 17th August at 5pm for a character design workshop! ✏️ Join Kyle after the workshop at 6pm for a live Q+A! Sign up for the Q+A! 👉
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales retweeted
Carl Harris Aug 6
Big thanks to the Designated Safeguarding Persons including who attended this weeks live virtual advanced course for DSP’s working in 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿. Good luck and keep up the good work! 👍
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales Aug 6
Wnaethoch chi gadw eich het greadigol o'r her adrodd straeon Go Tell the Bees gyntaf? Mae yn eich herio i ysgrifennu cerdd, adeiladu model, neu gerflun, neu efallai ysgrifennu cân gyda'r her nesaf hon ...
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales Aug 6
Did you keep your creative hat from the first Go Tell the Bees storytelling challenge? challenges you to write a poem, build a model, or sculpture, or maybe write a song with this next challenge…
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales Aug 6
Ein llais: Casglu profiad artistiaid duon Cymreig neu sy'n byw yng Nghymru. Ar ôl sylwi ar y diffyg cyfleoedd sydd i artistiaid duon i rannu profiadau byw yng Nghymru, mae yn defnyddio'i hamser ar i rannu'r profiadau hynny:
Reply Retweet Like
NationalTheatreWales Aug 6
Our Voice: Collecting the Experience of Welsh and Wales-based Black Artists After noticing the lack of space for Black artists to share lived experiences within Wales, is using her time on to share those experiences: more at
Reply Retweet Like