توحيد محرمي Apr 10
فقط هزينه تهيه فيلترهاي پلاسما درماني يك بيمار به غير از بيمه درماني پايه و بيمه تكميلي بعبارتي مي شود: ٣٠ تا ٥٤ ميليون تومان. اگر فكري براي موارد اينچنيني نشود؛شاهد فزاينده بين خانواده هاي بيماران هم خواهيم بود. البته تضميني براي بهبود هم نيست.