Xavi Nov 11
00:49 Temp. 1°C, Hum. 96%, Dewp. 0.2°C, Bar. 1009.9 hpa