منصور حقانی Jun 4
بار دگر غم آفریدند. زنده زنده سوزاندن از جمله همان اعمال زشت و ضد انسانی گروهک‌های تکفیری است که در دنیا به حد کافی منفوراند. اما ... تا هنوز که اشک چشم غرق‌شدگان توسط پولیس سرحدی ایران خشک نشده، این سوختن اجساد زنده بر اساس مجوز کدام شریعت، سیاست و حسن همجواری است؟