غوټی 26 Feb 18
ته به وی مونږ یی غلامان یو زمونږ زړونه نشته د ګل بدنو د سوالونه جوابونه نشته