مجلس شورای اسلامی Aug 17
اسرائیل مخالف وقوع جنگ ایران و آمریکاست