Mo Madinejad 🇨🇦 May 22
پایان پیاده روی کوتاه در پارک روبروی خونه در مسیر برگشت و عدم مشاهده موجودات عجیب و دوپایی به اسم 😂 😂