ادیب الدوله توییتر Mar 26
وضعیت شهر است! سر خیابان در حال گپ زدن هستند! خانوادگی از خرید در لذت می برند! خبری از و نیست! دولت می دهد و جانشان را سر دست در شهر می چرخانند.