Maryam Nakhaeipour Mar 27
منطقه ۲۲ سرویس مترو کرج هر ساعت یک بار انجام میشود. کرونا را شکست میدهیم.