KHAMENEI.IR | فارسی Mar 4
از مردم عزیزمان درخواست میکنم که از توصیه‌ها و دستورالعمل‌های مجموعه‌های مسئول تخطی نکنند؛ در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده‌ نکردن اینها و جلوگیری از آلوده‌ شدن اینها، دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدهند، اینها را باید عمل کرد.