Ezkxpk4waaozrk4
KHAMENEI.IR | فارسی 5h
اینکه یک پلیس آمریکایی با خونسردیِ تمام زانویش را بگذارد روی گردن یک و فشار دهد تا او جان بدهد، او التماس کند، این هم خونسرد بنشیند و چند پلیس دیگر هم بایستند و تماشا کنند و هیچ اقدامی نکنند، این چیزی نیست که جدیداً به وجود آمده باشد؛ این است.
Reply Retweet Like More