Kafelnikov Yevgeny Sep 12
Сказал,что всё тебе отдал до копейки😂😂