Jurista Vārds Sep 10
Augstākā tiesa uzdod apelācijas instances tiesai no jauna vērtēt, vai ir veikta fonogrammu retranslēšana pa kabeļiem