ایران وطنم Feb 13
سخن دیکتاتورگونه ؛ “يا قبول دارى يا اگه قبول ندارى گم_شو بيرون"! حرص نخور جوجه بسیجی بیشرف! همین روزها کل نظامتون باید گم بشه به نمیتونی کنی!! همونطور که چندوقت قبل زینب آرپیجی به غلط کردن افتاد!!