سیاست✍سراسرخدعه ودروغ وفریب ونیرنگست May 23
Replying to @IranIntl
اصلاح طلبان بزرگترین خیانتکاران به مردم و جوانان هستند چون به هیچ کدام از شعارها و وعده های خودشان عمل نکردند با شعار و وعده های جذاب از مردم و جوانان کلاهبرداری سیاسی کردند.کاش قانون میبود که چنین کلاهبرداران سیاسی رامورد تعقیب و مجازات قرار میدادیم چون با وعده مرا گرفتند