Klb South Congress Dec 13
ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾನೂನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ರೂ 5,000 ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 1300 ಪದವಿದರರು ಸದರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. priyank Kharge ji