Heather Von St James Nov 16
Replying to @NRDC
yup, it's safe allright..