Abdul Hamid Etemadi Jan 30
طبیعت خشن زمستانی : هزارستان شش ماه طبیعی است و شش ماه زندان سیاسی. شکسته شدن زندان طبیعی، حرفی است که فقط در زمان انتخابات مطرح میگردد اما نمیدانم با زندان سیاسی چه باید گرد؟ عکس‌ها از ولسوالی پنجاب مرکز دایزنگی بزرگ!