حسین کرمانپور Hossein.Kermanpour May 26
که پدری دارد که بعداً با داس او را می‌کشد، حدوداً سه یا چهار سال قبل از ، . به فکر دخترکانی باشیم که در هنوز نمرده‌اند. تنها سلاحی که نخواهد گذاشت چیزهای تیز به دست بیافتد، «» در بالاترین پله نردبان یک کشوراست.