Nikola Gruevski 29 Mar 17
Разговор со пред почетокот на конгресот во Малта