احمد قدیری Aug 18
Replying to @vatan_mame
آمدنیوز علیه من هم مطلب نوشته، اما حسن نه!