احمد قدیری Aug 17
Replying to @ARastabi
پاسخ رو آیت الله مقتدایی دادند: مطالب رو سابقا غیرعلنی میگفت، به تازگی علنی هم گفت. البته انتشارش خارج از اراده و خواست ایشون و به واسطه نقل با واسطه بوده.