George Greene Dec 5
غرض ورزی نیست/مصاحبه معاونت رفاهی حوزه، واقف به شهریه ناچیز، نه منکر زیر خط فقر بودن و نه قتل برخی توسط نظام، بل چشم پوشی درامدهای نامشروع خواص / و بستگان و وابستگان سادگی ست!