Rixt Frysk Dichterskollektyf May 2
Willem Abma. “By it âlder wurden, leit it ûnthâld ûnder fjoer. hoe hâld ik fêst wat my ferlit mei ik de pinne noch tille en skriuwe as ik net by my hâld wat ienris djip yn it ûnthâld no djipper noch yn ferjitnis bedobbe sit