Rixt Frysk Dichterskollektyf Apr 20
Geart Tigchelaar en Syds Wiersma skreaunen dizze wike elk in gedicht oer de Notre-Dame, Geart in fisueel fers en Syds in sonnet. in bult stiennen in stiennen bult / Notre-Dame de Paris