Rixt Frysk Dichterskollektyf Apr 10
Fleanbasis Ljouwert is gasthear fan Frisian Flag 2019. hat nei oanlieding fan al dat fleangeweld in gedicht skreaun. Nij ferhaal Alle kearen as ik de lûden hearde, kromp ik yninoar. Ik koe de ferhalen, ik koe se allegearre.