Rixt Frysk Dichterskollektyf Apr 6
Nije dichter by RIXT: Anne Heegstra Ik bin berne oan de Alde Feanen. Omdoarmje yn de fjilden of mei de skou it wetter op. Hiele ferhalen en gedichten fantasearre ik byinoar. Bewarre binne se nea. Dat kaam jierren letter pas.