Rixt Frysk Dichterskollektyf Mar 23
De útslach fan de Provinsjale Steateferkiezings wie de teloarstellende kant neist, fynt dichter Geart Tigchelaar. by de earstfolgjende krusing rjochtsôf Lês fierder by RIXT …/23/by-de-earstfolgjende-krusing-rjochtsof/