Twitter | Search | |
Rixt Frysk Dichterskollektyf
Dichterskollektyf RIXT is in breed platfoarm fan Fryske dichters.
90
Tweets
344
Following
137
Followers
Tweets
Rixt Frysk Dichterskollektyf 5h
De útslach fan de Provinsjale Steateferkiezings wie de teloarstellende kant neist, fynt dichter Geart Tigchelaar. by de earstfolgjende krusing rjochtsôf Lês fierder by RIXT …/23/by-de-earstfolgjende-krusing-rjochtsof/
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf 6h
Poëzij fan Marc Kooij: In jonge man wurdt him bewust fan syn individualiteit en syn te spyljen rol yn de maatskippij. ûnderop komme. skuorren folgje it túch roppich en stjerlik ûnder in loft goudbrune tosken skuorren folgje it túch Lês fierder by RIXT
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Mar 10
is de nije Dichter des Vaderlands. Tsead sit ek by RIXT. Hjir it twadde DdV-gedicht fan Tsead. De oanlieding is de klimaatmars fan hjoed. De oersetting is fan Geart Tigchelaar en Syds Wiersma. Trinten as in flinter
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Mar 9
In gedicht fan Tsjisse Hettema nei oanlieding fan berjochten oer yllegaal fuort-egalisearjen fan histoaryske skiedingssleatten en beamwâlen om Bitgum/Bigummole hinne. de man rint op hûs oan ûnder him trillet it lân nei in nije oardering
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Mar 6
Troch it gedicht ‘Rigels‘ fan dichter Jacobus Smink (okkerdeis ferskynd op Ensafh) skeat Edwin de Groot, by RIXT moannedichter fan maart, in gedicht fan himsels yn it sin. Der binne rigels, mar tagelyk binne se der net Lês fierder by RIXT
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Mar 6
Nije dichter by RIXT: Hinke Veenstra …/…/06/hinke-veenstra-nije-dichter-fan-rixt/ Hinke Veenstra is yn 1958 berne yn Garyp en wennet sûnt 1993 yn Drachten. Klank, kleur en foarm spylje in grutte rol yn har libben. Dat
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Mar 5
Noch in flomkegedicht! Diskear fan Janneke Spoelstra: Wolkom flomke Hoe koene wy salang sûnder dy, ha wy slomme? Do hast, mei dysels, ús hert ferromme! Wolkom flomke op ’e wrâld! Lês fierder by RIXT
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Mar 2
Yva Hokwerda skreau trije farske flomke-fersen en droech dy ôfrune woansdeitejûn foar op de Grote Vaginavond fan Iepen Up Live. Jo kinne se noch even rêstich neilêze. Lês fierder by RIXT …/trijefaldige-les-oer-hoet-jo-komme-by-it…/
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Feb 14
Janneke Spoelstra har twadde moannegedicht giet oer plestik. Fantastic Plastic De krêft fan plestik learde ik al jong kennen: sa wie ik in kear mei ús mem by pake en beppe te teedrinken en beppe joech ús in koekje by de tee. Lês en sjoch fierder by RIXT
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Feb 11
'Ga je meer, Geert?' 7 febrewaris wie der in klimaatmars yn De Haach mei sa’n 15.000 skoalbern en oare sympatisanten. Geart Tigchelaar wie mei de trein ôfreizge om ek it Binnenhôf te bestoarmjen, dêr’t hja lykwols opkeard waarden. Lês fierder by RIXT:
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Feb 9
Wêr giesto oan foarôf tinkst / Waar ga jij aan vooraf denk je Ynkoarten ferskynt de fjirde, Nederlânsktalige dichtbondel fan Jan Kleefstra by útjouwerij Aspekt. It is in komposysje ferlykber mei dy fan inkelde fan syn favorite muzykstikken.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Feb 6
It earste moannegedicht fan febrewaris: Janneke Spoelstra mei in priuwke fan har nije dichtbondel It heitejier It begjint mei in fal. O, wat koe er it yndertiid al min ferneare, de bult op ’e kop. ‘In goede rider falt net.’ Doe koe er it op it iis smite.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Feb 4
Fiskôfslach Laaksum Nei oanlieding fan de sânwinningskwestje makke Tsjisse Hettema in nije ferzje fan syn gedicht oer de fiskôfslach fan Laaksum.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Jan 31
Hein Jaap Hilarides syn twadde moannegedicht fan jannewaris. ready made over Zoe, ’t kontenerskip dat nijjaarsnacht boven de Waddenailanden 291 konteners wegbrocht het Piepskúm en de konteners fan ôns kônsumpsymaatskappij
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Jan 30
Hein Jaap Hilarides by Iepen Up op 30 Jannewaris. Hein Jaap Hilarides is dichter fan de moanne jannewaris by RIXT. Hy sil syn beide moannegedichten foardrage by Iepen Up yn Neushoorn te Ljouwert en en lêst foar út syn nije bondel Ofskaid en Utsicht, yn it Bilts.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Jan 29
De kuststreek fan Gaasterlân is ien fan ús moaiste lânskippen. Syds Wiersma skreau in gedicht oer de fiergeande plannen foar sânwinning foar dy kust. Sânfabryk foar Kliffekust
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Jan 24
De kat út ’e beam sjen Understeand gedicht fan Geart Tigchelaar is skreaun nei oanlieding fan Bolsonaro dy’t de oerwâlden yn Brazilië allinnich mar sjocht as ekonomysk gewin. De kat út ’e beam sjen
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Jan 20
It earste moannegedicht fan Hein Jaap Hilarides, ús dichter fan de moanne jannewaris. 'Ik sing tun de sin' Ik sing tun de sin, niet tun ’t bestaan fan ôflopen jaar. Lês fierder by RIXT:
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Jan 18
Nije poëzij fan Bartle Laverman, oer de status fan de Fryske dichter: it geheim fan Fryslân. it geheim fan Fryslân der wurdt beard dat se yn Ierlân sa grutsk op harren dichters binne respekt foar poëten Nobelpriiswinners! Lês fierder by RIXT:
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Jan 15
Twa gedichten oer de kontenerramp De dichters Edwin de Groot en Syds Wiersma ha elk in gedicht ynstjoerd oer de kontenerramp foar ús kust. Wy pleatse de beide gedichten tagelyk.
Reply Retweet Like