Twitter | Search | |
Rixt Frysk Dichterskollektyf
Dichterskollektyf RIXT is in breed platfoarm fan Fryske dichters.
244
Tweets
406
Following
218
Followers
Tweets
Rixt Frysk Dichterskollektyf Oct 27
Fjirde publikaasje Waailân Heal septimber strúnden tsien fêstelândichters fan RIXT mei fjouwer eilândichters in dei oer it waadeilân Skylge. Dat diene se yn fiif groepen en ûnder lieding fan in eilândichter.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Oct 27
Poëzij fan Geart Tigchelaar: Deroan Deroan Ik stean foar de spegel mei it skearmes yn ’e hân wylst der in strieltsje bloed my by it wang delsipelet. Mei stompe blêden snijst dy earder. Lês fierder by RIXT Foto Geart Tigchelaar
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Oct 21
‘headamskampen’ is Anne Heegstra har twadde moannegedicht fan oktober. headamskampen yn prikeljend froastwaar omtrint op in flueske sette er wisse slaggen seker, om’t er wist fan feart en greppel sleat en welle Lês fierder by RIXT
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Oct 8
Anne Heegstra is dichter fan de moanne oktober by RIXT. üngetiidzje is har earste moannegedicht. ûngetiidzje mennich man gie syn ienlike gong dei yn dei út wike oan wike wylst de seine song Lês fierder by RIXT:
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 29
Earste publikaasje Waailân 2 wike lyn strúnden tsien fêstelândichters fan RIXT mei fjouwer eilândichters in dei oer it waadeilân Skylge. Dat diene se yn 5 groepen ûnder lieding fan in eilândichter. Lês en sjoch it filmke by RIXT
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 26
In bylddicht fan Edwin de Groot. Lês fierder by RIXT
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 20
Peter Vermaat is moannedichter fan Septimber by RIXT. Oade oan de ferteller is syn earste moannegedicht. oade oan de ferteller foar mindert wijnstra hy makket floeiber wat sûnt jierren stjurre weismiten is yn ’t jiskefet fan ’e tiid
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 14
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 12
Wy kinne mei grutskens weromsjen op in baas optreden justerjûn op 'e Folkshege Schylgeralân! 📸
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 12
De dichters hawwe der al in lange dei opsitten en binne no drok dwaande om it optreden foar jûn ta te rieden op 'e Folkshegeskoalle Skylgeralân. 📸
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 11
Waailân is úteinset mei de RIXT-dichters en dichters fan it eilân. Mei-inoar sille sy yn groepkes ideeën útwikselje, ynspiraasje opdwaan en poëzij kreärje. 📸
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 11
Bestjoerslid Ydwine Scarse hat it oer it hiele eilân Skylge oan it posterplakken west! No is it wachtsjen op alle dichters. 📸
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Aug 31
‘De geast en de beam’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan augustus by RIXT. De geast en de beam In âld hûs, in beam stiet der neist. Hy hat dêr wenne yn syn dreamen. Sil it hûs ek sûnder him bestean? Lês fierder by RIXT:
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Aug 28
Waailân: dichters op it eilân Fan 11 oant en mei 13 septimber organisearret Dichterskollektyf RIXT har earste skriuwerswykein op de Folkshegeskoalle Skylgeralân, Skylge.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Aug 23
Yn ‘e wike fan 1 o/m 7-8-20 siet Dichterskollektyf RIXT yn de Skriuwersarke fan Rink van der Velde op ‘e Feanhoop. Alle dagen kaam der in twatal del om oan in strofe te wurkjen, om sa mienskiplik in gedicht te skriuwen. Filmke makke troch Geart Tigchelaar
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Aug 22
De ynbrekker fan glês Cornelis van der Wal is dichter fan de moanne Augustus by RIXT. 'De ynbrekker fan glês' is syn earste moannegedicht. De ynbrekker fan glês Hy kin de keamer net mear fine, faaks is er de kaai yn syn holle kwyt. Sinne stekt de nekke ...
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Aug 20
Poëzij fan Edwin de Groot: 'Sa gie der'
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Aug 17
Poëzij fan Martsje de Jong. Astrid Ik sykje dy op Södergård, dûnsjend yn it dôve hurdfjoer dêr’t de rook fan yn myn holle krûpt, kreakjend yn de houten flierren dy’t fûleindich splinters troch myn sokken skowe. Lês fierder by RIXT
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Aug 11
Janna van der Meer oansletten by RIXT Dichterskollektyf RIXT mei in nije dielnimmende dichter ferwolkomje: Janna van der Meer.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Aug 9
Op de webside is in fotoferslach pleatst fan 't projekt Rigel fan Rink dat de ôfrûne wike op de Skriuwersarke yn De Feanhoop plakhân hat. 📸
Reply Retweet Like