Φτερωτός Γάιδαρος Aug 25
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης αριστερών παραμυθιών. Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσει η χρήση της λέξης «» για υπηρεσίες που πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Κράτους (πχ παιδεία, άδειες ποδοσφαίρου, υγεία κτλ); Ορθότερο το «»; Προτάσεις δεκτές.