استقلال تهران Dec 19
ویدیو / شوت محکم وریا به تیر درواره ماشین سازی برخورد کرد