خبرگزاری فارس Jun 25
Replying to @FarsNews_Agency
توضیحات سخنگوی وزارت دفاع در رابطه با حادثه انفجار مخزن صنعتی گاز در تهران