بانوي شرقي Jun 5
نبايد وقتي به هاي عزيز كشور خودمون احترام نميذاريم؛خودمان را با جِر وا جِر كنيم🙄😐