فاطمه دولتی 27 Oct 18
همان هایی که را از وزارت انداختند، را به وزارت بازگرداندند. کسی که صنعت معدن تجارت کشور را ویران کرده چگونه میتواند برای کار و رفاه اجتماعی مفید باشد؟! چه کاری را ربیعی انجام نداد که شریعتمداری میخواد آن کار را انجام دهد؟!