سِر داووس Jun 25
Replying to @FarsNews_Agency
درباره هواپیما و شناورم اولش همینا رو میگفتین 😂