دکترسید احمد حبیب نژاد Mar 21
فقط یک کنشگر به نام ندارد. رکن دموکراسی هستند.آنچنانکه در ایام کرونایی میبینیم اگر برخی مردم به لوازم زندگی اجتماعی از جمله پایبند نباشندنمی توانند مطالبه گر قواعد دموکراتیک در روابط دولت با خودشان باشند.دولت دموکرات مردم دموکرات میخواهد