Man2534 Mar 18
ปลอดภัยเด้อพ่อ ในการผ่าตัดครั้งนี้ ไปอยู่ ห้องพิเศษ ด้วยกันเด้อพ่อ — รู้สึก เป็นที่รัก ที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ