Ο Βλάχος Jun 8
Αναστασιάδη παραιτήσου Anastasiadis imbecile dimettiti!!!!! .